بند 1: مجلات برتر
مجلات برتر
 
 
در حال حاضر ضرایب و شاخص های مختلفی مانند IF ، H-Index، Article Influence Score، Eigen factor و ... توسط موسسات و مراکز معتبری برای رتبه‌بندی مجلات معرفی شده‌اند. هر چند هر کدام از این شاخص‌ها دارای اعتبار و ارزش‌های متفاوتی هستند ولی قطعا هیچکدام از آنها خالی از ایراد نبوده و با در نظر گرفتن هر کدام از این شاخص‌ها می‌توان فهرست متفاوتی از مجلات برتر را انتخاب کرد.
 
لذا برای شروع کار و نظرسنجی از تعدادی از متخصصان این حوزه، برای رتبه دهی مجلات از امتیاز حاصلضرب ضریب تأثیر مجله (IF) در ضریب ایگن مجله (Eigen Factor) استفاده شد. براین اساس 62 مجله برتر شناسایی و به 3 گروه تقسیم شده اند. 
 
 
گروه الف: شامل  مجلات نیچر و ساینس 

(منظور از مجله نیچر فقط شامل خود مجله نیچر است و تمامی مجلات نیچر مانند Nature Chemistry, Material, Physic و ... را شامل نمی شود)
 
 گروه ب: شامل 10 مجله برتر (دریافت فهرست مجلات) 
 
 گروه ج: شامل 20 مجله برتر (دریافت فهرست مجلات)
 
گروه د: شامل 30 مجله برتر (دریافت فهرست مجلات)
 
 
 
***دبیرخانه برنامه در تلاش است برای اجرای برنامه در سال های آینده، با استفاده از نظرات سایر متخصصان حوزه علم سنجی؛ فهرست نهایی  از مجلات معتبر را شناسایی و معرفی کند.***