بند 2: انتخاب سرآمدان علمی
 
فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راه‌اندازی شده است. این فدراسیون، سرآمدان علمی  را از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آنها را در 2 گروه الف و ب حمایت می‌کند. 
 

این حمایت‌ها بصورت پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و ... می‌باشد.

  • سرآمدان علمی چه کسانی هستند؟


سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت های پژوهشی  و دستاوردهای علمی  معتبری در سال‌های اخیر دارند. برای شناسایی این افراد از شاخص‌هایی که نشان دهنده فعالیت های پژوهشی و نه آموزشی بوده استفاده شده است. این افراد سالانه در یک مکانیزم رقابتی انتخاب می‌شوند.

  • شرایط عمومی


- عضو هیأت علمی حداقل یک موسسه علمی/پژوهشی کشور باشد؛


سایر افراد مانند اعضاء هیأت علمی بازنشسته و یا دانشجویان دکتری یا محققان پسادکتری در صورت کسب امتیاز نیز شامل سرآمدان علمی نمی‌شوند.

  • شرایط اختصاصی

- برنده جوایز معتبر علمی مانند نوبل، کاولی، فیلدز، مصطفی (ص) و ...؛
- نویسنده مقاله در مجلات نیچر یا ساینس بعنوان نویسنده اول یا مسئول؛ (فقط مجله نیچر مد نظر می‌باشد و سایر مجلات خانواده نیچر را شامل نمی شود)؛
- افرادی که با توجه به اعتبار علمی، در فهرست سرآمد علمی کشور قرار گیرند؛