فدراسیون سرآمدان علمی ایران | آیین نامه | بند 3: پرداخت گرنت
بند 3: پرداخت گرنت
محققان سرآمد با توجه به امتیازات کسب شده به 2  گروه الف و ب  تقسیم شده و میزان حمایت از این افراد مطابق زیر می‌باشد.

گروه الف: 50 نفر اول

گرنت پژوهشی سالانه: 500 میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: 200 میلیون ریال


گروه ب: 50 نفر دوم

گرنت پژوهشی سالانه: 350 میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: 150 میلیون ریال


تبصره ها

  • * این گرنت ها فقط به افرادی که عضو هیءت علمی یک مرکز علمی-پژوهشی داخل بوده و در بین 100 محقق سرآمد علمی قرار داشته باشند پرداخت می شود،
  • * گرنت پژوهشی به صورت نقدی به حساب محققان سرآمد واریز می شود؛
  •  * محققان سرآمد برای استفاده از گرنت آزمایشگاهی می توانند با همراه داشتن کارت ملی به آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مراجعه و تا سقف اعتبار تعیین شده برای هر فرد از خدمات آزمایشگاه استفاده کنند.