بند 3: پرداخت گرنت

حمایت های فدراسیون از سرآمدان علمی کشور

 

گروه الف (50 نفر اول)

•        پژوهانه (از 250 تا 500 میلیون ریال با توجه به جایگاه علمی)

•        گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (مبلغ 50 میلیون ریال)

•        همکاری یک محقق پسادکتری (فارغ التحصیل دکتری داخل کشور و دارای شرایط خاص فدراسیون شامل چاپ مقاله در نشریات برتر یا نشریات دارای ضریب تأثیر بالاتر از 5)

 

 

گروه ب (20 نفر دوم)

•        گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (مبلغ 50 میلیون ریال)

•        همکاری یک محقق پسادکتری (فارغ التحصیل دکتری داخل کشور و دارای شرایط خاص فدراسیون شامل چاپ مقاله در نشریات برتر یا نشریات دارای ضریب تأثیر بالاتر از 5)