در مورد این رویداد

مشاهده ی عالم در درخشندگی های سطحی پایین

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ایران http://www.astro.ipm.ir/conferences/LSBU/index.jsp‎