نحوه انتخاب نشریات برتر

 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران تعداد 113نشریه را بعنوان فهرست نشریات برتر انتخاب و در 4 گروه الف، ب، ج و د دسته‌بندی و امتیازدهی کرده است.

این نشریات از 2 فهرست زیر انتخاب و دسته‌بندی شدند.

 

1.     فهرست نشریات فدراسیون (ISEF Index)

 

فهرست نشریات ISI به صورت سالانه به‌روزرسانی و منتشر می‌شوند و دارای شاخص‌های علم‌سنجی متنوعی مانند ضریب تأثیر (Impact Factor)، H-Index، ضریب آیگن (Eigen Factor) و ... هستند. هر چند IF بعنوان نمادی از کیفیت نشریات قدمت بسیاری دارد ولی در سال‌های اخیر EF نیز بعنوان یکی از شاخص‌های کیفی نشریات نقش پررنگی ارائه کرده است.

 

فدراسیون برای انتخاب نشریات برتر از این 2 شاخص استفاده کرده است. برای این منظور:

 

1- حاصلضرب این دو شاخص برای تمامی نشریات (JCR2017) بعنوان امتیاز نشریه محاسبه گردید؛

2- براساس این امتیاز تمامی نشریات از بالا به پایین مرتب شدند؛

3- تعداد 62 نشریه با بیشترین امتیاز (گروه الف: 2 نشریه؛ گروه ب: 10 نشریه؛ گروه ج: 50 نشریه) بعنوان نشریات برتر انتخاب شدند.

 

امتیاز نشریه =  IF* EF

 

2.     فهرست نشریات نیچر ایندکس (Nature Index)

 

انتشارات نیچر از سال 2014 با نظرسنجی از تعداد زیادی متخصص، تعدادی نشریه را (بدون در نظرگرفتن ضرایب علم‌سنجی مانند IF، H-Index) بعنوان نشریات برتر معرفی کرده است. این موسسه در سال 2014 تعداد 68 نشریه را انتخاب و در سال 2018 تعداد آنها را به 85 نشریه افزایش داده است (Natureindex.com).

 

انتخاب نشریات برتر نهایی

 

برای انتخاب فهرست نشریات برتر، 2 گروه نشریات 1 و 2 با هم ادغام شدند. باتوجه به اینکه تعداد 34 نشریه بین هر 2 گروه مشترک بوده، در نهایت 113 نشریه بعنوان فهرست نشریات برتر فدراسیون انتخاب و معرفی شدند.

 

 

نکات مهم

 

یک: در انتخاب فهرست نشریات نیچر ایندکس معیارهای IF و EF تأثیری نداشتند لذا همچنانکه دیده می‌شود برخی نشریات علی‌الرغم داشتن امتیاز پایین در فهرست نشریات برتر قرار دارند مانند نشریه Geology یا Ecology و دیگر نشریات

 

دو: کمترین امتیاز نشریات منتخب فدراسیون 1.85 و مربوط به نشریه Nature Climate Change می‌باشد.