دیدگاه


این صفحه صرفا، به بیان نظرات شخصی و دیدگاه محققان و متخصصان حوزه‌های علمی  در خصوص "مرجعیت علمی، چالش‌ها و راهکارهای دستیابی" و بخش های مختلف آیین نامه حمایت از سرآمدان علمی می پردازد. 

سایر محققان می توانند با بیان نظرات خود و یا پیشنهاد و نظر در مورد سایر مطالب مندرج در این صفحه،  دبیرخانه برنامه را در تصمیم گیری و اجرای هر چه بهتر برنامه یاری نمایند.


filereader.php?p1=main_caf9b6b99962bf5c2